Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản Sử dụng Website VN9.Vip Club là một văn bản pháp lý quy định các điều kiện và quy tắc sử dụng website https://vn9vip.club/. Điều khoản Sử dụng Website này (“Điều khoản”) được lập bởi VN9.Vip Club và người dùng cần phải đọc kỹ trước khi sử dụng website: https://vn9vip.club/

Chấp nhận Điều khoản

Việc truy cập và sử dụng Website của bạn đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản này, vui lòng ngừng sử dụng Website.

Điều khoản sử dụng website
Điều khoản sử dụng website

Quyền sử dụng

Website https://vn9vip.club/ được cấp phép cho bạn sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép sử dụng Website cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền tải hoặc hiển thị bất kỳ nội dung nào của website mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của chúng tôi;
  • Tạo các tác phẩm phái sinh từ nội dung của Website;
  • Sử dụng Website để gửi spam hoặc tin nhắn quảng cáo không mong muốn;
  • Gây hại hoặc làm gián đoạn hoạt động của Website hoặc máy chủ của chúng tôi.

Nội dung Website

Nội dung của Website https://vn9vip.club/ được cung cấp “nguyên trạng” và “theo khả năng có sẵn”. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, cập nhật hoặc không vi phạm của bất kỳ nội dung nào trên Website. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của Website https://vn9vip.club/.

Liên kết đến các trang web khác

Website https://vn9vip.club/ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc hoạt động của bất kỳ trang web nào được liên kết. Việc truy cập các trang web được liên kết là do bạn tự chịu rủi ro.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung của Website https://vn9vip.club/, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video và mã, đều thuộc sở hữu độc quyền của chúng tôi hoặc bên cấp phép của chúng tôi. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào của Website mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của chúng tôi.

Bảo mật

Bạn đồng ý giữ bí mật thông tin đăng nhập của mình và không tiết lộ cho bất kỳ ai khác. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trên tài khoản của mình. 

Chúng tôi bảo mật thông tin người dùng theo quy định tại Chính sách bảo mật thông tin của VN9.Vip Club. Vui lòng đọc kỹ thông tin trước khi sử dụng website.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt việc truy cập Website của bạn bất cứ lúc nào, với hoặc không cần thông báo.

Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản này bất cứ lúc nào. Thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên Website. Việc tiếp tục sử dụng Website của bạn sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản này đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận những thay đổi đó.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: